Regulamin
sklepu

Regulamin sklepu internetowego

Za pośrednictwem strony https://klinikarosmed.pl/ możliwy jest zakup usług fizjoterapeutycznych i produktów rehabilitacyjnych. Podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego jest Kliniki Rehabilitacji Rosmed sp. z o.o. z siedzibą w Glinnie 247, 64-300 Nowy Tomyśl, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000810125, REGON: 384748867, NIP: 7882030158, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 10.000 zł, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@klinikarosmed.pl

§ 1. Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • 1. Strona internetowa – adres strony internetowej https://klinikarosmed.pl
 • 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),
 • 3. Materiał – usługa lub produkt, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem strony internetowej
 • 4. Regulamin – niniejszy regulamin,
 • 5. Sprzedawca – Kliniki Rehabilitacji Rosmed sp. z o.o. z siedzibą w Glinnie 247, 64-300 Nowy Tomyśl, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000810125, REGON: 384748867, NIP: 7882030158, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 10.000 zł
 • 6. Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Materiału.

§ 2. Zakup Materiału

 • 1. Zakupu Materiału może dokonać wyłącznie Użytkownik, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 2. Użytkownik może dokonać zakupu Materiału poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony na Stronie internetowej. Użytkownik może mieć do wyboru kilka wariantów Materiału w różnych cenach. Podane ceny są cenami brutto.
 • 3. Po dokonaniu wyboru, Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Kup teraz”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia.
 • 4. Na stronie zamówienia, Użytkownik powinien wypełnić formularz zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności.
 • 5. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu Przelewy24, którego właścicielem PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 77923698-87 Regon 301345068 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł, wpłacony w całości
 • 6. Dostępne metody płatności to szybki przelew elektroniczny i płatność kartą.
 • 7. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie wybranego przez Użytkownika Materiału.

§ 3. Korzystanie z Materiału

 • 1. Materiał stanowi treść w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 • 2. Do prawidłowego korzystania z Materiału wymagane jest posiadanie komputera z dostępem do internetu.
 • 3. W przypadku jakichkolwiek problemów z możliwością skorzystania z Materiału, Urzytkownik proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem kontakt@klinikarosmed.pl
 • 4. Jeśli charakter Materiału tego wymaga (np. wzór dokumentu prawnego) Użytkownik ma możliwość jego edycji i dostosowania do własnych potrzeb.
 • 5. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi jedynie treści w postaci zakupionego przez Użytkownika Materiału. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z Materiału, a w szczególności nie udziela Użytkownikowi jakiejkolwiek pomocy prawnej w tym zakresie. Użytkownik może zapewnić sobie pomoc Sprzedawcy w tym zakresie w ramach odrębnego porozumienia ze Sprzedawcą i na warunkach ustalonych indywidualnie ze Sprzedawcą.

§ 4. Odstąpienie od umowy

 • 1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • 2. Jeśli w toku zakupu Materiału Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści zgodnie z niniejszym Regulaminem w postaci wybranego Materiału przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

§ 5. Reklamacje

 • 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Materiał wolny od wad.
 • 2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego Materiału lub samego procesu zakupowego opisanego w § 2 Regulaminu.
 • 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. kontakt@klinikarosmed.pl
 • 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 • 5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji Administratorowi.

§ 6. Dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://klinikarosmed.pl/rodo/

§ 7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 • 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie treści w postaci wybranego przez Użytkownika Materiału na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 • 2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:
  • a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą
  • c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 • 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 • 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 8. Zmiany Regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie internetowej. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.

TOP